Omgevingsdienst Brabant Noord
’s-Hertogenbosch

Locatie
's-Hertogenbosch
Status
Gereed
Programma

Herinrichting en uitbreiding kantoor

Kenmerkend

Frisse, inspirerende en functionele werkomgeving

Opdrachtgever
Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch

Looptijd
Januari 2019 - mei 2019

Huisvestingsvisie ‘verbinden, flexibiliteit en duurzaamheid’ uitstekend geslaagd.

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft twee locaties samengevoegd op één centrale locatie in het werkgebied, waarbij het doel is om een nieuwe huisvestingssituatie te realiseren die medewerkers en de taakuitvoering in het werkgebied Brabant Noord Oost optimaal faciliteert.

Wij zijn gevraagd om te adviseren en de begeleiding op ons te nemen van de interne uitbreiding en herinrichting van het kantoor op de locatie De Vliert aan de Victorialaan 1a t/m g in ’s-Hertogenbosch. Dit betekent het proces van afstemming van de inrichting met de inrichtingscommissie tot en met de begeleiding en oplevering van de inrichtings- en verbouwingswerkzaamheden.

We zijn gestart met een locatieonderzoek (oktober 2018) dat geleid heeft tot het besluit om alle medewerkers van de ODBN op locatie De Vliert onder te brengen. Het was de nadrukkelijk wens van de ODBN om uiterlijk januari 2020 de herinrichting en uitbreiding af te ronden.

De belangrijkste aandachtspunten in de huisvestingsvisie zijn verbinden, flexibiliteit en duurzaamheid. Deze wensen en eisen ten aanzien van de huisvesting zijn omschreven in een Programma van Eisen en zijn vertaald in het Plan van Aanpak en het inrichtingsplan.

Duurzaamheid

Als eis voor de locatie is opgenomen dat deze voldoet aan BREEAM Very Good. Locatie De Vliert voldoet daar niet aan. De vereiste quickscan plus realisatie van de benodigde aanpassingen werd opgepakt door de eigenaar van het pand, de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM), en was geen onderdeel van onze werkzaamheden. Dit geldt ook voor de realisatie van de 10 elektrische oplaadpunten op het parkeerterrein.

Onze visie op het vraagstuk

In de mondelinge toelichting op de uitvraag kwam naar voren dat de medewerkers niet tevreden zijn over de huidige functionaliteit van de werkomgeving. Er zijn onvoldoende arbo-werkplekken, concentratieplekken en belplekken. Daarnaast worden de aanlandplekken in de ontmoetingszones op de werkvloeren niet als zodanig gezien en gebruikt en staan projectruimten vaak leeg. Kortom, men ervaart krapte en een mismatch tussen de activiteiten die men uitvoert op kantoor en de daarvoor beschikbare werk-/overlegplekken. Ook wordt de ‘rust-rumoer’-zonering in het huidige werkconcept niet als zodanig ervaren en weerspiegeld door het toegepaste meubilair. Naast het feit dat de werkomgeving de manier van werken binnen ODBN onvoldoende ondersteunt en ook het klimaat niet altijd als prettig wordt ervaren, moeten er meer werkplekken gerealiseerd worden om de werknemers van de vestiging Cuijk op locatie De Vliert te huisvesten. Daarvoor zijn extra vierkante meters kantoor gehuurd, grenzend aan het kantoor op de begane grond. De benodigde inrichting voor dit extra kantoor, de centrale entree en de komst van de medewerkers uit Cuijk vormt de kans om tevens de knelpunten die worden ervaren in de huidige werkomgeving te bezien en op te lossen.

De uitkomst van het onderzoek door de BIM gaf een score BREEAM Good. Om de score op het level Very Good te brengen, zal de BIM maatregelen treffen en zal de ODBN als gebruiker nog aanpassingen moeten verrichten op gebruiks- en beheerniveau. Een BREEAM-expert is gespecialiseerd om inzicht te geven welke kansen er op gebouwniveau zijn, om de score naar Very Good te brengen en wat de kosten hiervan zijn.

Om met een frisse kijk het huidige inrichtingsontwerp weer tot een aantrekkelijke en passende werkomgeving te maken, hebben wij architectenbureau ZENBER benaderd.

Het voorlopig herinrichtingsontwerp toont een frisse en inspirerende, maar vooral functionele werkomgeving, waarin medewerkers naar alle tevredenheid hun diversiteit aan individuele en samenwerkactiviteiten kunnen uitvoeren en die automatisch gedrag stimuleert. Het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers hebben een sterke relatie met de productiviteit van de medewerkers en de organisatie. De duurzaamheid van het kantoor en de kwaliteit van het binnenklimaat, zoals de temperatuurbeheersing, luchtkwaliteit, lichtkwaliteit, akoestische kwaliteit en aanwezigheid van groen, hebben een bewezen positief effect op het welbevinden en de productiviteit van de gebruikers.

In de media

Omgevingsdienst weg: Cuijk verliest zestig banen
ODBN laat Oss links liggen en kiest voor een vestiging in Den Bosch

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug