5 januari 2021

Meten CO2-uitstoot onderwijsvastgoed.

In 2019 heeft HEVO de PO-Raad & VO-Raad en de MBO-Raad & Vereniging van Hogescholen ondersteund bij het opstellen van de sectorale routekaarten waarin de meest effectieve en efficiënte route naar de verduurzaming van het onderwijsvastgoed in beeld gebracht is.

Vanuit onze rol als adviseur van de maatschappelijke sector vinden wij het van belang dat de CO2-reductie ook op lokaal niveau inzichtelijk gemaakt wordt. Om die reden hebben we specifiek voor gebouwen en gebouwportefeuilles in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een sturingsinstrument ontwikkeld: CO2MPAS.

Met deze tool kunnen instellingen, maar ook gemeenten, middels een aantal verduurzamings­scenario’s hun onderwijsgebouwen doorrekenen op energieverbruik, CO2-uitstoot en de benodigde financiële middelen.

Vanuit onze rol in de doorrekeningen van de sectorale routekaarten beheersen wij bij uitstek alle kennis, kengetallen, uitgangspunten en vaardigheden om u te ondersteunen bij het bereiken van en koers houden richting de klimaatdoelstellingen.

Na het invullen van de tool door een van onze adviseurs ontstaat er een overzichtelijk dashboard met de meest belangrijke inzichten (zoals een tijdlijn met de CO2-uitstoot, investeringskosten en of de klimaatdoelstellingen behaald worden). Daarnaast zijn er mogelijkheden om te filteren op instellings- of stichtingsniveau. Voor de investeringskosten wordt vervolgens de verbinding gemaakt met de HEVO-kostenconfiguratoren.

hevo_figuur_co2_reductie_2030_2050.png

Een van de grote voordelen van het gebruik van deze tool is dat, wanneer blijkt dat de beoogde ingrepen niet voldoende zijn om de vereiste CO2-reducties te behalen, er op eenvoudige wijze scenario’s gemaakt kunnen worden om inzichtelijk te maken welke ingrepen vereist zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord wél te behalen.

Met CO2MPAS krijgen verduurzamingsingrepen behalve een financiële ook een meetbare duurzaamheids­waarde.

Met name dit laatste is in de praktijk vaak onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de beoogde maatregelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan, een SHP of een D-MJOP. Het gebruik maken van CO2MPAS kan dus nadrukkelijk plaatsvinden aan de voorkant van het proces, bij het opstellen van de plannen, maar ook als ‘toetsingsinstrument’ aan de achterzijde van het proces.

Ga aan de slag met CO2MPAS en kom op koers bij het bereiken van de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten!

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug