Menu

Unieke combinatie van onderwijs én zorg onder één dak

Nieuwbouw Kenniscentrum Speciaal Onderwijs in Oud-Beijerland

Kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland zal vanaf 2021 dé plek worden voor kinderen die intensieve zorg of gespecialiseerd onderwijs nodig hebben. Uniek is dat expertise en deskundigheid gebundeld worden met drie scholen, een zorginstelling én zelfs voortgezet speciaal onderwijs.

Opdrachtgevers
Besturen van Stichting ACIS (m.i.v. 1 augustus 2019 Stichting De Hoeksche School), CSG De Waard en Gemiva-SVG groep

Gebruikers
ZML De Ark, Willem-Alexanderschool, Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie

Rol HEVO
Procesmanagement, Programma van Eisen, architectenselectie, Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
4.300 m² bvo

Oplevering
Voorjaar 2021

Architect
Valtos Architecten en Adviseurs (Rotterdam)

Wij ondersteunden bij de procesbegeleiding om te komen tot een nieuwe wijze van samenwerking en elkaar versterken. Na deze fase zijn we overgegaan naar de initiatieffase, het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Wij verzorgen het Risicodragend Projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering.

Speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis, met oog voor wat een individueel kind nodig heeft. Dat is de achterliggende gedachte van het nieuwe Kenniscentrum Passend Onderwijs Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Bijzonder is dat allerlei specialisten onder één dak nauw gaan samenwerken. Zo biedt het nieuwe kenniscentrum onderwijs, begeleiding en opvang aan elk kind van 0 tot 18 jaar dat niet naar de reguliere kinderopvang of basisschool kan. De nieuwe huisvesting van het Kenniscentrum bevordert de onderlinge samenwerking en het delen van expertise. Om die reden worden de scholen en de specialistische kinderopvang geclusterd rond een centraal hart en is er geen harde begrenzing waar de ene school begint en de andere ophoudt.

Het Kenniscentrum biedt kinderen en ouders één plek waar alles rondom onderwijs en opvang geconcentreerd is.

Samen speciaal

Daarom krijgen ook ondersteunende specialisten (zoals fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog en spelagoog) een zichtbare plek in de nieuwbouw. Dat maakt een einde aan extra reistijd en georganiseer voor ouders en kinderen. Maar ook voor de scholen zelf heeft de nieuwbouw grote voordelen. Lokalen worden uitwisselbaar en ruimten van specialisten worden beter benut. Dat voorkomt (kostbare) leegstand en er kan beter op de inzet van personeel gestuurd worden. Het Kenniscentrum wordt een bijzonder gebouw voor een bijzondere doelgroep. Daarom opereert het nieuwe centrum onder het motto: ‘Samen speciaal’.

Nieuwbouw

Het nieuwe Kenniscentrum wordt gebouwd op de plek waar voorheen de school voor speciaal onderwijs De Ark stond. Dat gebouw, een van de oudste schoolgebouwen van de Hoeksche Waard, was dringend aan vernieuwing toe.

In het ontwerp is rekening gehouden met de toekomstige, soms kwetsbare gebruikers. Zo komen er ruimten waar kinderen prikkels kunnen vermijden en tot rust kunnen komen. Het schoolplein wordt in zones verdeeld en de pauzes verdeeld en er zullen meerdere pleinen rondom het gebouw worden gesitueerd.

Het Kenniscentrum Passend Onderwijs biedt vanaf 2021 opvang en onderwijs aan:

 • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
 • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
 • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
 • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
 • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3).
 • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar (cluster 4).


Expertise

Door de bouw van het Kenniscentrum krijgt de samenwerking van ZML De Ark, de Willem-Alexanderschool, Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie een nieuwe impuls. Middels procesbegeleiding is de onderlinge wijze van samenwerking onderzocht en versterkt. De kernwaarden zijn geformuleerd:

 • Uit ieder kind wordt het optimale gehaald.
 • Kinderen krijgen passend onderwijs.
 • Kinderen doen sociale vaardigheden op.
 • Elkaars expertise en professionaliteit wordt gedeeld, gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Ouders vinden een partner in opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van hun kind.


De bouw van zo’n specialistisch Kenniscentrum vergt ook een specialistische aanpak. Wij hebben ondersteund bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de architect. Daarnaast ondersteunden we de opdrachtgevers bij de gesprekken met de gemeente over het genereren van een realistisch bouwbudget. Het bouwproject wordt middels Risicodragend Projectmanagement uitgevoerd.

Impressie aula
Impressie vide
Yvon Ketelaars

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Yvon Ketelaars, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's