Menu

IHP Gemeente Roermond

In opdracht van de gemeente Roermond hebben wij het proces begeleid waarbij samen met 12 schoolbesturen (met in totaal 32 locaties) en een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs met een scope van 20 jaar (2020-2040).

Samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties in de gemeente Roermond en de gemeente zelf hebben we een IHP ontwikkeld.
Door middels het IHP te investeren in onderwijshuisvesting draagt de gemeente samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bij aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam, gezond en klimaatbestendig is.

Met behulp van de door ons uitgevoerde quickscans van de schoolgebouwen binnen de gemeente Roermond en de constructieve scenariosessies met schoolbesturen, gemeente en kinderopvangorganisaties is er toegewerkt naar scenario’s en een prioritering van de schoolgebouwen voor de komende 20 jaar.
De mogelijkheden tot renovatie, de gezamelijke verantwoordelijkheid voor bovennormatieve kwaliteit én de verduurzamingseisen zoals ENG zijn hierbij aan bod gekomen.

Bijzondere uitdaging in het IHP zijn de grote verschillen tussen de wijken en kernen binnen de gemeente. Dit resulteert in ruimtetekorten in de ene wijk en aanzienlijke ruimteoverschotten in andere wijken. Middels leerlingstroomanalyses en een open dialoog met en tussen de schoolbesturen en gemeente tijdens de scenariosessies, onder onze begeleiding, is hier een breed gedragen invulling aan gegeven.

De gemeenteraad van Roermond heeft dit IHP onlangs unaniem geaccordeerd.

In de media

Op 9 juni 2020 is in De Limburger het volgende artikel gepubliceerd:
'Akkoord over plan van aanpak achterstallig onderhoud Roermondse schoolgebouwen'

Pim Bressers

Meer weten?

Neem dan contact op met Pim Bressers, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's