Menu

Duurzaam Integraal huisvestingsplan (IHP)

Ambitie, beleid en investeringen in onderwijsgebouwen

In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Deze gedeelde langetermijnvisie helpt gemeenten en schoolbesturen om strategische keuzes te maken en te bepalen hoe ze met investeringen omgaan.

Het onderwijs is een dynamische wereld: leren wordt persoonlijker, scholen organiseren zich in netwerken en eisen aan onderwijsgebouwen veranderen. Groei, krimp, onderwijsconcepten en duurzaamheid: het scholenlandschap verandert mee. Wij helpen scholen en gemeentebesturen met het opstellen van IHP’s, waarin strategische keuzes, financiële mogelijkheden en wettelijke kaders samengebracht worden.

Bij het ontwikkelen van een IHP voor het funderend onderwijs (primairspeciaal en voorgezet onderwijs), richten wij ons op het proces van politiek-bestuurlijke besluitvorming, het ontwikkelen van een visie op het scholenlandschap met de stakeholders én het realiseren van een stevig onderbouwd investeringsprogramma in onderwijshuisvesting. Wij brengen daarbij belangen samen en zorgen voor de continue beschikbaarheid van kennis op het gebied van wet- en regelgeving, planning en programmering op stads-, wijk- en objectniveau en deskundigheid op het gebied van duurzaamheidfinanciering en exploitatie van onderwijsgebouwen.

In de door ons ontwikkelde aanpak voor het vormen van het IHP, worden de belanghebbenden betrokken in het ontwikkelen van scenario’s. Door het vormgeven van een transparant proces wordt duidelijk waar kansen liggen en welke beperkingen er zijn. Dit leidt tot een IHP waarbij gemeente en scholen een gedeelde visie ontwikkelen op het scholenlandschap van de toekomst. Deze IHP’s worden vastgesteld als beleid onder wijkplannen, accommodatiebeleid of het toekennen van beschikkingen aan schoolbesturen. Ook kunnen deze IHP’s ingezet worden als uitvoeringsprogramma als deel van overeenkomsten tot doordecentralisatie in het primair of voortgezet onderwijs.

In lijn met ons adviesrapport aan de PO-raad, VO-raad en de VNG, krijgt het IHP in de toekomst naar verwachting een meer verplichtend karakter. U kunt er op rekenen dat onze IHP’s aansluiten op huidige en verwachte ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ook in die zin zorgen wij ervoor dat gemeenten en scholen daarmee klaar zijn voor de toekomst!

Download hier de whitepaper 'Financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP'hier de whitepaper 'Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen' en lees hier verder over het sluiten van overeenkomsten tussen de schoolbesturen en de gemeente.

We hebben ook veel ervaring in de uitvoerende begeleiding van huisvestingsprocessen. Uit ervaring weten we welke oplossingen écht werken. Met ons afwegingskader maakt u bijvoorbeeld een gedegen keuze voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Ook ondersteunen we u met de aanbesteding, projectmanagement en Risicodragend Projectmanagement. Kortom: we bouwen graag samen met u aan het onderwijs van de toekomst.

Mireille Uhlenbusch

Kunnen wij u helpen met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over