#

Nieuwbouw gemeentehuis Rheden

Lees meer
Locatie
Rheden
Status
Gereed
Programma

PvE-traject en ontwerpteam­­selectie nieuwbouw gemeentehuis

Kenmerkend

Het ontwerpteam van een gemeentehuis moet aan bijzondere eisen voldoen vanwege de complexiteit van de opgave

Opdrachtgever
Gemeente Rheden

Rol HEVO
Visie op hybride werken
Ruimtelijk-functioneel PvE
Technisch PvE
Kostenramingen
Advies bouworganisatievorm
Organiseren aanbestedingen architect en ontwerpteam

Architect
DP6 architectuurstudio Delft

Een open, transparant en gastvrij gemeentehuis dat ontmoeten stimuleert en waar samengewerkt kan worden in een prettige, veilige, gezonde werkomgeving.

Rheden heeft behoefte aan een nieuw gemeentehuis omdat het bestaande gebouw sterk verouderd is. Het nieuwe gebouw krijgt een flexibele en toekomstbestendige opbouw, zodat het kan blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Gebouw en interieur worden zoveel mogelijk uitgevoerd in demontabele materialen, die later hergebruikt kunnen worden.

De nieuwbouw is een unieke kans om de gemeente Rheden een nieuwe allure te geven: open, transparant en gastvrij. Een gemeentehuis dat ontmoeten stimuleert en waar samengewerkt kan worden in een prettige, veilige, gezonde werkomgeving. De unieke landschappelijke locatie en de rijke geschiedenis van deze plek vormen hiervoor een sterke basis.

HEVO AI hal gemeentehuis Rheden_DP6.jpg
Artist-impressions: DP6 architectuurstudio

Gastvrij

Het atrium in het gebouw is de plek waar men gastvrij wordt ontvangen. Hier is informatie beschik­baar over de (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente, is er ruimte voor ontmoeting, om samen of individueel te werken, te presenteren of om een kop koffie te drinken. Het is een uitnodigende omgeving die ontmoetingen stimuleert tussen medewerkers, inwoners en bezoekers. 

Rond het atrium liggen publieksfuncties zoals balies en spreekkamers, alsook de trouw- en raadszaal. Erachter liggen semipublieke functies als een eet-werkcafé en het vergadergebied. De ambtenaren kunnen hybride werken in een flexibele omgeving.

Scenariostudie

De gemeente Rheden wil haar huidige medewerkers en toekomstige collega’s een moderne en prettige werkplek bieden in een gedreven cultuur. De huidige huisvesting was sterk verouderd. Om organisatie- en dienstverleningsdoelstellingen te ondersteunen was vernieuwing van de huisvesting noodzakelijk. 

Met de gemeente Rheden is intensief samengewerkt door het vergelijken van diverse (zes) huisvestingsscenario’s. Deze varieerden van beperkte aanpassing van het huidige gebouw tot vernieuwbouw waarbij het bestaande casco werd behouden en volledig duurzame nieuwbouw. Wij hebben de verschillende scenario’s beoordeeld en doorgerekend qua investering en exploitatie en het besluitvormingsproces ondersteund. De gemeenteraad heeft, na een democratisch interactief proces, gekozen voor duurzame nieuwbouw op de bestaande locatie.

Na besluitvorming is gestart met de Programma van Eisen-fase. Met afgevaardigden vanuit de diverse afdelingen, OR en bestuur is een goed doordacht ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen tot stand gekomen als input voor de architect in de ontwerpfase.

Proces selectie ontwerpteam

Wij hebben de aanbesteding van de architect en het ontwerpteam begeleid. Daarnaast hebben wij een visie op hybride werken opgesteld en tevens het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen en de kostenramingen. 

De selectie van de architect en de installatieadviseur is via een Europese niet-openbare aanbesteding verlopen, waarin eerst vanuit alle gegadigden een selectie is gemaakt alvorens tot de meest geschikte adviseur voor de opgave te komen. De bouwfysicus en de constructeur zijn geselecteerd via een meervoudig onderhandse aanbesteding waarin bij de selectie rekening is gehouden met de duurzaamheidsambities van de adviseurs en hun geschiktheid voor dit project op basis van referentieprojecten. Daarnaast is er ook gekeken naar de geografische nabijheid van de adviseurs in het kader van ondersteuning van de lokale economie en het beperken van ecologisch negatieve effecten door reistijden. 

In nauwe samenwerking met de projectleiders vanuit de gemeente is tot het meest geschikte ontwerpteam gekomen aan de hand van selectie- en gunningscriteria die voor deze opdracht van belang waren. Hierin hebben wij de opdrachtgever ontzorgd door het selectieproces te begeleiden, vragen te beantwoorden, contracten op te stellen, dagelijks contact te houden met gegadigden en de communicatie van de gunningsbeslissingen. 

Het ontwerpteam van een gemeentehuis moet aan bijzondere eisen voldoen vanwege de complexiteit van de opgave. Daarom dient een team geselecteerd te worden dat ervaring heeft met hoge duurzaamheidsambities, maar ook goed past in de complexe bestuurlijke organisatie van een gemeente. In nauwe samenspraak met de gemeente zijn daarom criteria samengesteld waaraan het ontwerpteam moest voldoen met als resultaat een ontwerpteam waarin alle vertrouwen is voor een succesvol projectverloop.

Duurzaam

Het gebouw wordt energieneutraal, maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem en van zonne-energie en wordt voorzien van groendaken. Het atrium fungeert als een groene long in het gebouw door beplanting die ‘meeklimt’ de trappen op, en zodoende bijdraagt aan de gezondheid en beleving. De omgeving van het gemeentehuis wordt groener en zachter, wat bijdraagt aan de biodiversiteit, verkoeling en infiltratie van hemelwater.

# #

Artist-impressions: DP6 architectuurstudio

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug