Menu

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart (fossiele) grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En bovendien zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over:

 • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
 • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
 • Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.
 • Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (reduce, reuse en recycle).
 • Verantwoord watergebruik.
 • Voorkomen dat fossiele grondstoffen en brandstoffen op raken.

Bij duurzaam bouwen komt u allerlei begrippen tegen, zoals circulair bouwen (*), BENG, natuurinclusief bouwen (**), gasloos bouwen, energiemanagement, herbestemming etc. Wij hebben veel ervaring met duurzaam bouwen in de meest brede zin van het woord, met name in de zorg en kantoorvastgoed. Ook kunnen wij u adviseren welke overwegingen spelen tussen de keuze renovatie of nieuwbouw in het onderwijs. Middels een businesscase of een strategisch vastgoedplan maken we snel de gevolgen op lange termijn inzichtelijk van een investering in nieuwbouw, aanpassingen of verduurzamen van een gebouw.

(*) Circulair bouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent 'circulair' bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.

(**) Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, zie hiervoor het voorbeeld bij De Spaaihoeve, De Troubadour en De Korenaar.

Bestaand vastgoed verduurzamen en renoveren

Het verduurzamen van bestaand vastgoed speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen aangepakt moeten worden. Over 15 jaar bestaat de gebouwvoorraad immers voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dit biedt ook kansen als de juiste stappen worden doorlopen. De aanpak in zes stappen is hier te lezen. Strategische planvorming op renovatie of onderhoud zijn daarom essentieel om het verduurzamingsvraagstuk aan te kunnen pakken.

Vernieuwing door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot nieuwe, innovatieve producten. Denk aan zuinige hr-verwarmingsketels en ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmteterugwinning. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten toen er een wet kwam over de energieprestatie van gebouwen (EPC). Een compleet duurzaamheidsadvies geeft een volledig en integraal beeld van de mogelijkheden, inclusief de terugverdienmogelijkheden en mogelijke subsidies.

Duurzaamheid: meten is weten

GPR Gebouw is een goed middel om de duurzaamheidsprestaties van uw (bestaand) vastgoed te meten, maar ook de resultaten na grootschalige renovatie of verduurzaming.
GPR Gebouw meet duurzaamheid op vijf verschillende thema’s, te weten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
GPR Gebouw is geschikt voor de berekening van de milieuprestatie voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (MPG) en op termijn ook voor het berekenen van de energieprestatienorm van gebouwen (EPG). 

Circulair aanbesteden

Lees ook de blog ‘Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen?’
Deel 1: wat en waarom? 
Deel 2: formuleren ambities en vraagstelling

Martijn van Gemert

Meer weten over duurzaam bouwen?

Neem dan contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 409

Onze visie op duurzaamheid in 2025 (Projecten)

 • Onze projecten zijn comfortabel en prettig opgezet en ingericht en dragen bij aan een omgeving waar mensen plezierig werken, wonen, leren en ontspannen.
 • We realiseren, onderhouden en ontwerpen klimaatbestendige, luchtzuiverende, CO2-neutrale, gezonde gebouwen met een gesloten waterkringloop en waar het welzijn van de mens centraal staat.
  We gaan altijd eerst uit van de bebouwde omgeving, waarbij we behouden wat goed is. We sturen op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde in een financieel gezonde omgeving. De projecten dragen bij aan een duurzame sociale economie in de omgeving.
 • Gebouwen en gebieden waar wij aan werken vormen een inspirerende beleving en dragen bij aan bewustwording van duurzaamheid en vorming van sterkere gemeenschappen.
  Onze werkzaamheden hebben altijd een positieve impact op ecosystemen en diersoorten.
 • We sluiten de materialenkringloop door natuurvriendelijke en recyclebare of gerecyclede materialen toe te passen. Onze circulaire gebouwen vormen een bron van onderdelen en materialen die eenvoudig elders toegepast worden. Binnen onze projecten streven wij dan ook naar autarkische gebouwen.


In de aanpak van onze projecten maken we gebruik van de methode Symbiosis in Development van Except, waarin de bouwblokken van een duurzaam systeem in een heldere verbinding staan met elkaar (zie afbeelding).

Afbeelding: Symbiosis in Development, Object-level indicators (ELSIA), Except Integrated Sustainability

Klik hier om onze volledige visie op duurzaamheid 2025 te lezen: https://www.hevo.nl/over-hevo/visie-hevo-op-duurzaamheid-in-2025